دکتر فاطمه عابدی | قم- میدان صدوقی- ابتدای عطاران – ساختمان باران – طبقه 4 واحد 9 ۰۲۵۳۲۹۲۰۸۴۳ | ۰۹۱۰۹۵۹۶۲۰۶
  1. خانه
  2. گالری
درمان ریشه پره مولر پایین دو کاناله
درمان ریشه پره مولر بالا سه کاناله
درمان مجدد پره مولر پایین دو کاناله
بای پس فایل شکسته در دندان هفت پایین
درمان ریشه کانالهای کرو دار
درمان ریشه مولر پایین با کانالهای کرودار
درمان ریشه مولر پایین با یک ریشه اضافه
بایپس فایل شکسته در دندان 6 پایین
درمان ریشه دندان عفونی 6 پایین
درمان ریشه مجدد دندان 6 بالا
عصب کشی دندان 6 پایین با ریشه خمیده
درمان ریشه دندان 5 بالا با ریشه های بلند کرودار
عصب کشی دندان 7 بالا با ریشه های خمیده
درمان ریشه دندان 7 پایین با ریشه های بلند
درمتن ریشه دندان 7 پایین با ریشه های بلند و خمیده
درمان ریشه دندان 4 بالا سه کاناله
بایپس فایل جدا شده بلند در دندان 6 پایین
بای پس فایل شکسته در دندان 6 پایین
درمان ریشه دندان 6 پایین
خارج کردن فایل شکسته ی بلنداز دندان 3 بالا
درمان ریشه دندان 6 پایین با ریشه های بلند و عفونی
درمان ریشه دندان 6 پایین در بیمار 10 ساله
درمان ریشه دندان 6 عفونی پایین با ریشه های بلند
درمان ریشه دندان 6 پایین با ریشه های بلند
عصب کشی دندان 6 پایین با ریشه های خمیده
درمان ریشه دندان 7 بالا با ریشه های بلند و کرودار
درمان ریشه دندان 6 پایین با ریشه های بسیار بلند و کرودار
درمان ریشه دندان 6 پایین با ریشه ی اضافه و کرودار (رادیکس)
عصب کشی دندان 5 پایین با ریشه ی بلند و خمیده
عصب کشی دندان عقل با محدودیت در باز کردن دهان
درمان ریشه دندان های 6 و7 بالا با ریشه های بلند و کلسیفیه
عصب کشی دندان 7 پایین همراه با سیلر پاف
درمان ریشه پره مولر های چپ و راست پایین دو کاناله
درمان ریشه دندان 6 پایین 4 کاناله
درمان ریشه دندان های 4 و 5 پایین دو کاناله
عصب کشی دندان 4 بالا سه کاناله
درمان ریشه دندان های 2 و 3 پایین دو کاناله
عصب کشی دندان 7 بالا
درمان ریشه دندان پره مولر بالا 3 کاناله
درمان ریشه دندان 7 بالا با ریشه های بسیار بلند و کرودار
درمان ریشه دندان 6 پایین 4 کاناله و عصب کشی مجدد دندان 5 پایین
عصب کشی دندان 6 و 7 پایین
پلاگ MTA در دندان ضربه خورده
عصب کشی دندان 6 پایین با ریشه های بلند و باریک
درمان ریشه دندان 6 پایین با ریشه های کرودار
درمان ریشه دندان 6 پایین
درمان ریشه دندان 6 پایین 4 کاناله با ریشه های بلند
درمان ریشه دندان 6 پایین با ریشه های بلند و کرودار و کانالهای کلسیفیه
عصب کشی دندان 7 پایین
درمان ریشه دندان های 4 بالا سه کاناله و 6 بالا چهار کاناله با ریشه های بلند
درمان ریشه 6 بالا با ریشه های بسیار خمیده
خارج کردن فایل شکسته در طول کانال
درمان ریشه مجدد دندان 6 پایین با ریشه اضافه
درمان ریشه دندان 6 پایین با ریشه ی اضافه و بلند
عصب کشی دندان 6 پایین با ریشه ی اضافه
درمان ریشه دندان 7 پایین با ریشه های بلند و خمیده
عصب کشی دندان 6 پایین با ریشه ی اضافه
درمان ریشه دندان 6 پایین با ریشه های کرو دار
درمان ریشه دندان های 4 و 5 با کانالهای شدیدا کلسیفیه
درمان ریشه دندان 6 بالا با ریشه های بلند و کرو دار